Name: Baron
Price: 45.00

Perks:

✦ Ability to access to playervaults (/pv 1-5)

✦ Ability to use /craft

✦ Ability to use /recipe

✦ Ability to use /hat

✦ Ability to use /nightvision (/nv)

✦ Ability to use /ptime

✦ Ability to use /feed

✦ Ability to use /fix

✦ Ability to use /nick

✦ Ability to use /kit Baron